Algemene voorwaarden Colours of Nature UA

1. Toepasselijkheid

1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen, opdrachten (tot bewerking) en diensten (hierna te noemen transacties) verricht door of namens de vereniging: Colours of Nature UA, gevestigd te Hofzichtlaan 6a, 2278 NC De Lier en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27272787, alsmede door of namens alle aan genoemde UA gelieerde ondernemingen en/of samenwerkingsverbanden, (hierna gezamenlijk te noemen “de coöperatie”). Algemene voorwaarden van de klant worden bij deze uitdrukkelijk afgewezen.
1b. Zodra onderhavige algemene voorwaarden tussen de coöperatie en een andere (rechts)persoon wederpartij (hierna te noemen: klant) van toepassing zijn, dan blijven deze automatisch van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten tussen de coöperatie en de klant, tenzij partijen alsdan uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Voorts zijn deze algemene voorwaarden voor zover van toepassing ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien de coöperatie overgaat tot wijziging van onderhavige algemene voorwaarden, zijn deze gewijzigde algemene voorwaarden met ingang van alle transacties volgend op de deponering bij de Kamer van Koophandel en/of Rechtbank van toepassing. De klant verklaart reeds nu voor alsdan in te stemmen met deze gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij de klant alsdan schriftelijk, voor het aangaan van de betreffende transactie, hiertegen bezwaar maakt.
1c. Het is slechts mogelijk om van deze algemene voorwaarden af te wijken indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Deze wijzigingen zijn dan alleen van toepassing op de betreffende transactie. Op alle andere transacties, ook de nieuwe, zijn onderhavige algemene voorwaarden weer onverkort van toepassing.
1d. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de relatie met de klant. Deze algemene voorwaarden zijn alsdan mede en direct van toepassing tussen deze derde en de klant. Bedoelde derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid derhalve altijd rechtstreeks een beroep doen op onderhavige algemene voorwaarden. Beperkingen van aansprakelijkheid gelden te allen tijde voor de totale aansprakelijkheid van de coöperatie en de derden jegens de klant en cumuleren derhalve niet per aangesproken partij.
1e. Alle opdrachten worden uitsluitend door de coöperatie aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW.

2. Aanbod, overeenkomst en bestelling

2a. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van de coöperatie geschieden geheel vrijblijvend en blijven twee weken geldig na opgave door de coöperatie (onder voorbehoud van beschikbaarheid).
2b. Aanvaarding van de opdracht door de coöperatie kan slechts geschieden door een schriftelijke opdrachtbevestiging van de klant danwel doordat de coöperatie daadwerkelijk aanvangt met de uitvoering van de opdracht. Een tussenpersoon kan nimmer een opdracht namens de coöperatie aanvaarden.
2c. Indien door de klant plantaardig materiaal wordt besteld dat op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst nog niet (volledig) volgroeid is, dan wordt deze bestelling te allen tijde door de coöperatie aanvaard onder het uitdrukkelijke voorbehoud van een tijdige beschikbaarheid en een goede kwaliteit van het betreffende uitgangsmateriaal en een normaal opkweekgemiddelde van dit plantaardig materiaal met normaal c.q. gangbaar uiterlijk. Indien, zulks onafhankelijk van de reden, de opkweek geheel of gedeeltelijk mislukt, is de coöperatie ontslagen van haar verplichting tot het (tijdig) leveren van het bestelde plantaardig materiaal en overige verplichtingen, zulks met uitzondering van opzet of grove schuld van de coöperatie. De klant blijft echter verplicht tot volledige betaling van alle door de coöperatie in deze gemaakte kosten voor de opkweek, zulks eveneens met uitzondering van opzet op grove schuld van de zijde van de coöperatie.
2d. De klant dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van verkoper schriftelijk op te geven welke gegevens, specificaties en documenten volgens de regelgeving van het land waarin geleverd wordt, vereist zijn, zoals met betrekking tot facturering, fytosanitaire vereisten, internationale certificaten en andere importdocumenten of –verklaringen.
2e. Met het aangaan van de transactie verklaart de klant dat het MPS-nummer van Colours of Nature alleen gebruikt wordt voor alle geleverde gerbera’s door Colours of Nature. Het is niet toegestaan het MPS-nummer van Colours of Nature te gebruiken voor vergelijkbare producten van andere kwekers. Mocht er sprake zijn van vermenging met niet-gecertificeerde producten dan is Colours of Nature niet aansprakelijk voor het boeket als dit boeket wordt aangeboden als een MPS product.

3. Financiële bepalingen

3a. Alle vergoedingen welke gehanteerd worden door de coöperatie zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballagekosten, door de Nederlandse of buitenlandse overheid opgelegde (import/export) heffingen, transportkosten, in- en uitladen, verzekering, kwaliteitscontrole, (verplichte) keuringen en onderzoek en zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant is tevens gehouden alle onkosten- en schadevergoeding conform artikel 7:406 BW te voldoen aangezien die niet zijn inbegrepen in de overeengekomen vergoeding.
3b. Indien in de overeenkomst tussen de klant en de coöperatie is overeengekomen dat de klant periodiek betalingen voldoet, dan is de coöperatie gerechtigd de betreffende overeengekomen vergoedingen en tarieven aan te passen indien de coöperatie daartoe noodzaak ziet. Een dergelijke aanpassing gaat pas in één maand nadat de coöperatie de klant daarover schriftelijk in kennis heeft gesteld. Een dergelijke aanpassing kan niet geschieden gedurende de eerste drie maanden dat de overeenkomst is aangegaan.

4. Betaling

4a. Betaling door de klant van de overeengekomen vergoeding dient, zonder korting of schuldvergelijking, plaats te vinden binnen 7 dagen na de (af)levering van de goederen of voltooiing van de diensten door de coöperatie danwel factuurdatum, door middel van overboeking op een door de coöperatie aangegeven bank- c.q. girorekening in de valuta zoals vermeld op de afleverbon/offerte/factuur van de coöperatie. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd bij aanvaarding van de opdracht een vooruitbetaling te eisen van 50% van de totaal overeengekomen vergoeding. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd koersverschillen aan de klant door te berekenen.
4b. Indien de coöperatie zulks wenst, dient de klant, naar het oordeel van de coöperatie, te allen tijde voldoende zekerheid te verlenen voor de betaling van de vergoeding. Indien en zolang deze zekerheid niet verleend is, is de coöperatie gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
4c. Indien de klant betaalt in meerdere termijnen, strekken deze betalingen eerst ter voldoening van renten, daarna de kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste factuur, zulks onafhankelijk van het feit of de klant anders vermeldt bij betaling.
4d. Indien de klant enige verplichting jegens de coöperatie niet of niet tijdig dan wel volledig nakomt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling behoeft plaats te vinden, en dient hij een verzuimrente te voldoen van 1% per maand over het alsdan opeisbare bedrag vanaf het moment dat betaling door de coöperatie had dienen te worden ontvangen, tot het moment der voldoening. Bovendien worden alle overige ten name van de klant bij de coöperatie openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
4e. De klant is nimmer bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover de coöperatie op te schorten. De klant is voorts niet bevoegd de overeenkomst met de coöperatie te ontbinden indien de klant in verzuim is.
4f. Alle kosten op de invordering van het door de klant aan de coöperatie verschuldigde, waaronder uitdrukkelijk begrepen de incasso-deurwaarders- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen ten laste van de klant. De bedoelde kosten belopen in ieder geval 15% van de betreffende vergoeding, zulks echter met een minimum van € 500. Indien de coöperatie aantoonbaar meer kosten maakt, is de klant die meerdere kosten ook verschuldigd.

5. Levering

5a. De levering van zaken door de coöperatie vindt plaats ‘Ex Works’ (Af Fabriek) zoals bepaald in de Incoterms 2010. De kosten van (import/export) heffingen, transport, in- en uitladen, verzekering, kwaliteitscontrole, (verplichte) keuringen en onderzoek komen voor rekening van de klant.
5b. Het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken gaat op de klant over bij levering (af fabriek), ook indien aflevering plaatsvindt op een eerder tijdstip dan tussen partijen overeengekomen, zulks onafhankelijk van het feit of de zaken tot de beschikking van de klant staan.
5c. Indien de klant op het overeengekomen tijdstip van ontvangst, om welke reden dan ook, de zaken niet in ontvangst neemt of laat nemen, zal de coöperatie gerechtigd zijn de zaken voor en namens de klant te (laten) beheren danwel aan derden te verkopen en leveren, zulks ter keuze van de coöperatie. Levering aan de klant wordt alsdan geacht wel te hebben plaatsgevonden. De klant zal te allen tijde verplicht zijn alle kosten welke de coöperatie in deze maakt terstond op eerste verzoek van de coöperatie te voldoen. Onder kosten wordt uitdrukkelijk ook begrepen het bedrag dat de coöperatie voor de zaken minder ontvangt bij een verkoop aan derden. Indien de coöperatie ervoor kiest de zaken voor en namens de klant te (laten) beheren geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de klant. Een en ander laat onverlet de betalingsverplichting van de klant.
5d. Indien de aflevering, om welke reden dan ook, vertraging of belemmering ondervindt, is de klant verplicht op eerste verzoek van de coöperatie, terstond alle hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden, tenzij de vertraging of belemmering het gevolg is van opzet of grove schuld van de coöperatie.
5e. De opgegeven levertijd is voor de coöperatie geen fatale termijn. De coöperatie is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van vertraging in de levering, hieronder uitdrukkelijk begrepen alle (in)directe schade welke de klant lijdt. De klant is nimmer gerechtigd bij een dergelijke vertraging haar verplichtingen op te schorten of anderszins niet na te komen.
5f. Indien, om welke reden dan ook, de levering van een bestelde zaak niet mogelijk is, heeft de coöperatie te allen tijde het recht een andere zaak te leveren die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de bestelde zaak, dan wel de betreffende levering te annuleren, zulks ter uitsluitende keuze van de coöperatie. Levering van een vervangende zaak zal nimmer de betalingsverplichting van de klant wijzigen.

6. Reclame

6a. De klant dient bij de levering voor eigen rekening en risicocontrole uit te (laten) oefenen op de hoeveelheid en kwaliteit van de geleverde zaken.
6b. Indien de klant van mening is dat de hoeveelheid en/of kwaliteit niet conform de tussen partijen gesloten overeenkomst is, dient de klant hiervan direct bij de levering mondeling melding te maken en vervolgens dit binnen 36 uur na de levering middels een aangetekende brief, gericht aan de coöperatie, te bevestigen. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd reclames als hiervoor bedoeld te (laten) controleren. De klant dient in dergelijke gevallen zich maximaal in te spannen om verdere (gevolg)schade te voorkomen.
6c. Indien de geleverde zaken, goederen of diensten, zijn verwerkt wordt de klant geacht de zaken zonder voorbehoud van haar zijde te hebben aanvaard.
6d. Bij reclames is de coöperatie slechts verplicht zo spoedig mogelijk vervangende zaken te leveren, dan wel, indien zulks feitelijk niet mogelijk is, van dat gedeelte van de levering af te zien en de klant daarvoor te compenseren. De coöperatie wordt aldus nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade welke de klant dientengevolge leidt. Een en ander laat onverlet de verplichtingen van de klant jegens de coöperatie.

7. Verpakking/ emballage

7a. Eenmalig verpakkingsmateriaal of emballage, zulks geheel ter beoordeling van de coöperatie, wordt door de coöperatie niet teruggenomen en recycling/vernietiging komt voor rekening van de klant.
7b. Alle overige verpakkingen of emballage, hierna te noemen verpakkingsmateriaal, blijft eigendom van de coöperatie en wordt aan de klant slechts in bruikleen verstrekt. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd hiervoor afzonderlijk een waarborgsom in rekening te brengen. Het verpakkingsmateriaal mag niet door de klant, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking worden gesteld en/of onder welke titel dan ook in bruikleen worden gegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt en dienen direct na aflevering voor rekening van de klant leeg, schoon, in goede staat en vrij van verontreiniging binnen een redelijke termijn geretourneerd te worden aan de coöperatie, tenzij partijen overeenkomen dat de coöperatie zelf het verpakkingsmateriaal ophaalt. Gebreken en/of verontreinigingen-/vervuilingen geconstateerd door de coöperatie aan het retour ontvangen verpakkingsmateriaal, zullen voor rekening van de klant worden gerepareerd/ongedaan gemaakt, zonder dat de coöperatie de klant hier op voorhand op de hoogte behoeft te stellen. Bedoelde kosten zullen op eerste verzoek van de coöperatie terstond door de klant dienen te worden voldaan.

8. Eigendomsvoorbehoud

8a. De coöperatie behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de klant aan al haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, wordende hieronder uitdrukkelijk begrepen algehele betaling van vergoedingen en kosten. Indien dezelfde zaken zijn geleverd op een of meer onbetaalde facturen, worden alle bij de klant aanwezige zaken die daaraan gelijk zijn geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang het eigendomsvoorbehoud als hiervoor bedoeld voortduurt, is de coöperatie onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de bedoelde zaken zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar verdere acties jegens de klant. Het hiervoor bedoelde laat onverlet het overigens in deze overeenkomst bepaalde, met name ten aanzien van risico-overgang.
8b. Zolang het hiervoor bedoelde eigendomsvoorbehoud van de coöperatie bestaat, is de klant niet gerechtigd om over door haar geleverde zaken te beschikken dan wel deze met de grond te verenigen, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de coöperatie daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar schriftelijke goedkeuring heeft verleend. De klant dient te allen tijde als goed huisvader voor de bedoelde zaken te zorgen.
8c. In afwijking van het sub a. bepaalde zullen de goederenrechtelijke verhoudingen van het eigendomsvoorbehoud van de voor uitvoer bestemde zaken worden beheerst door het recht van de staat van bestemming, doch slechts indien op grond van dat recht het voormelde eigendomsrecht niet zijn werking verliest totdat de facturen volledig zijn voldaan. Een en ander conform het bepaalde in artikel 10:128 lid 2 BW.
8d. Indien de klant niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen jegens de coöperatie en de klant heeft al dan niet bevoegdelijk de zaken doorgeleverd aan een of meerdere derden, is de klant verplicht om op eerste verzoek van de coöperatie aan de coöperatie over te dragen alle rechten welke de klant jegens deze derden kan uitoefenen, met name de betalingsverplichting van deze derden. Mede ter voldoening aan deze verplichting zal de klant op eerste verzoek van de coöperatie terstond al zijn uit bedoelde doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden verpanden aan de coöperatie en de coöperatie machtigen van deze verpanding mededeling te doen aan bedoelde derden. Indien en voor zover nodig verleent de klant door verlening van de opdracht aan de coöperatie hiertoe een onherroepelijke volmacht. De klant is verplicht aan het vorenstaande alle benodigde medewerking te verlenen.

9. Intellectuele eigendomsrechten/kwekersrechten

9a. Onverminderd het bepaalde in de Zaaizaad- en plantgoedwet, de merk- en de octrooiwetgeving als enige andere wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de kwekersrechtelijke, merkrechtelijke, octrooirechtelijke, intellectuele vermogensrechtelijke of contractuele bescherming van rassen het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde.
9b Alle intellectuele (vermogens)rechten op alle zaken of diensten die door de coöperatie aan de klant worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij de coöperatie en gaan nimmer over op de klant. Tenzij schriftelijk overeengekomen vindt door de levering of terbeschikkingstelling van zaken of diensten aan de klant geen overdracht van intellectuele (vermogens)rechten plaats.
9c. Bij schriftelijke overeenkomst kan de coöperatie aan de klant bepaalde, met name genoemde, gebruiksrechten verlenen aan de klant met betrekking tot intellectuele (vermogens)rechten. De klant zal hiertoe royalty’s verschuldigd zijn. Op de betaling van deze royalty’s is het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst onverminderd van toepassing.
9d. Plantaardig materiaal van rassen mag door de klant nimmer voor vermeerdering worden gebruikt dan wel als vermeerderingsmateriaal worden aangeboden, zulks onafhankelijk van het feit of er een intellectueel (vermogens)recht als bedoeld in dit artikel op rust.
9e. De klant is te allen tijde verplicht de zaken die zij van de coöperatie heeft afgenomen te verkopen en te leveren onder de ras- en/of merknaam die door de coöperatie wordt gehanteerd.
9f. Indien de klant op enig moment en op welke wijze dan ook in een ras een mutant vindt, is zij verplicht daarvan aan de coöperatie onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen en (materiaal van) deze mutant op eerste verzoek van de coöperatie aan de coöperatie om niet ter beschikking te stellen, zulks op de wijze en ter beoordeling zoals door de coöperatie zelfstandig te bepalen. De klant kan alsdan nimmer aanspraak maken op enig intellectueel (vermogens)recht als bedoeld in dit artikel ten aanzien van de betreffende mutant. Indien en voor zover de klant hier op grond van bedoelde wet- en regelgeving wel aanspraak op kan maken, is zij verplicht op eerste verzoek dit recht om niet aan de coöperatie over te dragen.
9g. De klant vrijwaart de coöperatie voor alle (in)directe schade als gevolg van schending van de rechten als bedoeld in dit artikel door de coöperatie in het kader van handelingen die ter uitvoering van een opdracht aan de coöperatie zijn geschied.
9h. Indien en zodra de klant een inbreuk constateert op de rechten als bedoeld in dit artikel, dient zij de coöperatie hiervan terstond in kennis te stellen. Het is vervolgens aan de coöperatie te bepalen of, en zo ja, op welke wijze de coöperatie wenst op te treden tegen deze inbreuken. De klant is nimmer bevoegd hiertoe zelf actie te ondernemen.
9i. Indien de coöperatie op welke wijze dan ook actie onderneemt tegen een inbreuk als bedoeld in lid h van dit artikel, is de klant verplicht om, zonder enige vergoeding, al haar medewerking te verlenen aan de acties die de coöperatie, al dan niet vrijwillig, dient te nemen ter bescherming van bedoelde rechten.
9j. Indien de coöperatie met de klant een royaltyvergoeding is overeengekomen die is gerelateerd aan de opbrengsten van verkoop van producten van de klant, dan is de klant verplicht om op eerste verzoek van de coöperatie een door de coöperatie aan te wijzen deskundige inzage te verlenen in zijn boeken danwel anderszins in de gelegenheid te stellen controle uit te voeren.

10. Overmacht

10. De coöperatie is nimmer op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen jegens de klant, indien deze niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld zijdens de coöperatie. Onder deze omstandigheden worden in ieder geval (derhalve niet uitputtend) uitdrukkelijk bedoeld: vernielingen, ziekten, plagen, staking, brand, terroristische aanslag(en), natuurrampen, water-, vorst- en stormschade, bedrijfsbezetting, mislukte oogst, groeistoringen, computerstoringen, elektriciteit-/gasstoringen, defecten in machinerieën, belichtingsschade, schade ontstaan door aan de coöperatie toegeleverde producten zoals bijvoorbeeld generatief en vegetatief uitgangsmateriaal, potgrond, steenwol, chemicaliën (zoals verf, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen), en voorts overige omstandigheden welke storend werken op de regelmatige gang van het bedrijf van de coöperatie respectievelijk die van haar toeleveranciers.

11. Geheimhouding

11. De klant is verplicht alle informatie die zij van of over de coöperatie, haar producten en teelten, haar klanten en relaties, verneemt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter wist of dient te vermoeden strikt geheim te houden en alleen aan haar personeelsleden en adviseurs te verstrekken indien zulks met toestemming van de coöperatie geschiedt, waarbij aan deze personen eveneens geheimhouding dient te worden opgelegd. Indien de klant handelt in strijd met dit lid, waarbij een handeling van de hiervoor bedoelde personeelsleden en adviseurs wordt toegerekend aan de klant, verbeurt de klant een direct opeisbare, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete van € 100.000 (zegge: één honderdduizend euro) jegens de coöperatie, zulks onverminderd de overige rechten die de coöperatie heeft, hieronder uitdrukkelijk begrepen het eisen van schadevergoeding voor zover deze bedoelde boete overtreft.

12. Beëindiging

12. Indien de klant – al dan niet voorlopige – surcéance van betaling aanvraagt of verkrijgt, de klant in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement wordt aangevraagd, op de klant de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaart, of de klant anderszins insolvent raakt; ten laste van de klant executoriaal beslag wordt gelegd; de klant haar onderneming op welke wijze dan ook eindigt, fuseert of splitst; de klant op welke wijze dan ook wordt ontbonden of geliquideerd; de klant haar onderneming overdraagt, althans (in gedeelten) een aanmerkelijk onderdeel/onderdelen daarvan, dan wel (een gedeelte van) de zeggenschap over haar of haar onderneming op welke wijze dan ook vervreemd; de klant enige verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet nakomt, in dit laatste geval doch niet dan nadat de klant in gebreke is gesteld en gedurende twee weken nadien niet alsnog haar verplichtingen is nagekomen, is de coöperatie gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig jegens de klant of derden te worden, gerechtigd de overeenkomsten die bestaan tussen de coöperatie en de klant per direct op te zeggen, zulks onverminderd de verplichting van de klant tot volledige schadevergoeding van de coöperatie. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg het hiervoor in dit artikel bepaalde, zullen alle bedragen, die de klant aan de coöperatie verschuldigd is of zal blijken te zijn uit hoofde van overeenkomsten tussen de coöperatie en de klant of de uitvoering daarvan, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar zijn. Beëindiging van een overeenkomst ingevolge het voorgaande laat ieder recht op nakoming jegens de coöperatie van bestaande verplichtingen dan wel enige aanspraak op schadevergoeding van de coöperatie onverlet.

13. Aansprakelijkheid

13a. De coöperatie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die de klant lijdt door tekortkomingen van de coöperatie en/of diens (niet-) ondergeschikte hulppersonen (hieronder uitdrukkelijk begrepen door de coöperatie ingeschakelde derden) bij de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de coöperatie. In geen geval is de coöperatie aansprakelijk voor schade indien deze is ontstaan als gevolg van door de klant aan de coöperatie opgedragen behandeling, noch voor schade als gevolg van tegenvallende groei of bloei (zowel waar het betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de planten en bloemen, waaronder begrepen ziekten, aandoeningen of welke afwijkingen dan ook) of prijsvorming bij de afzet van geoogste producten.
13b. Indien en voor zover de coöperatie op welke wijze dan ook toch schadeplichtig is jegens de klant is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de helft van het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van de coöperatie zal evenwel in geen geval meer dan €50.000,-- (zegge: vijftig duizend euro) bedragen.
13c. De klant is gehouden de coöperatie te allen tijde schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen de coöperatie en de klant, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de coöperatie.
13d. Een aanspraak op schadevergoeding dient uiterlijk binnen 36 uur nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij de coöperatie schriftelijk te zijn ontvangen bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

14. Overdraagbaarheid

14. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, die dan in haar plaats contractant wordt. De klant geeft reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor deze contractsoverneming. De contractsoverneming komt tot stand zodra de coöperatie, mede namens degene die de betreffende rechten en verplichtingen overneemt, de klant daarvan schriftelijk op de hoogte stelt.

15. Annulering

15. Indien en zodra de coöperatie is aangevangen met de uitvoering van de opdracht welke de klant heeft verleend aan de coöperatie, is de klant, indien zij alsnog, om welke reden dan ook de order annuleert, verplicht tot onmiddellijke betaling van de overeengekomen vergoeding alsmede alle overige kosten welke de coöperatie als gevolg van de annulering maakt.

16. Toepasselijk recht

16. Op alle overeenkomsten tussen de coöperatie en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, behoudens voor zover daar bij deze algemene voorwaarden is afgeweken. Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage.

17. Overig

17. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt. De coöperatie is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal van toepassing zijn vanaf het moment dat de coöperatie de klant ter zake schriftelijk heeft geïnformeerd.

© Colours of Nature |  Algemene voorwaarden